Informácie


Všeobecne záväzné nariadenie obce Sečovská Polianka o miestnej dani za užívanie verejného priestranstvaVšeobecne záväzné nariadenie obce Sečovská Polianka
č. 3/2012
o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva


Vyvesené dňa 15.12.2012


Obec Sečovská Polianka, Obecné zastupiteľstvo v Sečovskej Polianke v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) , § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 36 a súvisiacich ustanovení zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov

sa uznieslo na vydaní tohto
všeobecne záväzného nariadenia Obce Sečovská Polianka

§ 1
Úvodné ustanovenie
Základné náležitosti o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva sú ustanovené v § 30 až 36 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.

§ 2
Základné ustanovenie
Obec Sečovská Polianka ako správca dane (ďalej len „správca dane“) týmto VZN zavádza s účinnosťou od 1.1.2013 miestnu daň za užívanie verejného priestranstva.

§ 3
Predmet úpravy VZN

Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestnej dani za užívanie verejného priestranstva podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 36 zákona č. 582/2004 Z.z. správcom dane.

§ 4
Vymedzenie predmetu dane

1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.
2. Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce, a to:
a) hlavné (štátne) a všetky vedľajšie (miestne) cestné komunikácie v celej svojej dĺžke a v šírke od krajnice po krajnicu,
b) vybudovaný chodník, príp. aj upravená plocha pre chodenie obyvateľov na celom území obce.
3. Osobitným spôsobom užívania verejného priestranstva sa rozumie:
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
b) umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií,
c) umiestnenie skládky.

§ 5
Sadzby dane

1. Správca dane stanovuje sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva 0,20 EUR za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň.

§ 6
Náležitosti oznamovacej povinnosti

1. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
2. V oznámení daňovník uvedie:
a) fyzická osoba - meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu
b) právnická osoba - názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo
c) údaje rozhodujúce na určenie dane - účel, miesto, obdobie a veľkosť záberu užívania verejného priestranstva.

§ 7
Oslobodenie od dane

Od dane za užívanie verejného priestranstva sú oslobodené fyzické a právnické osoby, ktoré užívajú verejné priestranstvo na:
a) akcie, z ktorých je výťažok v celom rozsahu určený na charitatívne alebo verejno-prospešné účely
b) kultúrne, športové, cirkevné, environmentálne akcie usporiadané bez vyberania vstupného
c) akcie, na ktorých sa finančne alebo organizačne podieľa obec
d) umiestnenie stavebného lešenia, stavebného materiálu a stavebných zariadení za účelom opravy, rekonštrukcie a zateplenia bytových domov na území obce.


§ 8
Zrušovacie ustanovenie

Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce č. 1/2010.

§ 9
Záverečné ustanovenie

Obecné zastupiteľstvo v Sečovskej Polianke sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí dňa 14.12.2012  uznesením č.45/VI/2012  a toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2013.


                                                                                                 MVDr. Marián Fedor
                                                                                                      starosta obce