Informácie


Všeobecne záväzné nariadenie obce Sečovská Polianka o miestnej dani za psaVšeobecne záväzné nariadenie obce Sečovská Polianka

č. 2/2012

o miestnej dani za psa

Vyvesené dňa 15.12.2012


Obec Sečovská Polianka, Obecné zastupiteľstvo v Sečovskej Polianke v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) , § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 29 a súvisiacich ustanovení zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov

sa uznieslo na vydaní tohto
všeobecne záväzného nariadenia Obce Sečovská Polianka

§ 1
Úvodné ustanovenie

Základné náležitosti o miestnej dani za psa sú ustanovené v § 22 až 29 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.

§ 2
Základné ustanovenie

Obec Sečovská Polianka ako správca dane (ďalej len „správca dane“) týmto VZN zavádza s účinnosťou od 1.1.2013 miestnu daň za psa.

§ 3
Predmet dane

1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

2. Predmetom dane za psa nie je:
a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
b) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím.

§ 4
Sadzba dane

Správca dane určuje sadzbu dane 4,00 EUR za jedného psa na kalendárny rok. Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.


§ 5
Oslobodenie od dane

1. Správca dane ustanovuje oslobodenie od dane za psa v celom rozsahu u daňovníkov – fyzických osôb v prípade:
a) ak daňovníkom je nevidomá osoba
b) ak daňovníkom je držiteľ preukazu ŤP (ťažko postihnutý), preukazu ZŤP (zdravotne ťažko postihnutý) a preukazu ZŤP/S (zdravotne ťažko postihnutý so sprievodom)
c) ak daňovníkom je osamelo žijúci dôchodca vo veku nad 69 rokov.

2. Ak daňovník podľa ods. 1/ vlastní alebo drží viac psov, je od dane oslobodený iba za jedného psa. Uvedené neplatí v prípade psa (psov) so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím.

3. Oslobodenie od dane podľa ods.1/ musí daňovník preukázať do 30 dní od vzniku nároku na oslobodenie od dane.


§ 6
Zníženie dane

1. Správca dane ustanovuje zníženie dane o 50 % za psa získaného z útulku pre zvieratá daňovníkovi ako prvému vlastníkovi alebo držiteľovi.

2. Dôvod na zníženie dane za psa si môže daňovník uplatniť iba dokladom preukazujúcim nadobudnutie psa, formou potvrdenia vydaného o tom, že pes bol získaný z útulku pre zvieratá.

§ 7
Zrušovacie ustanovenie

Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sečovská Polianka č. 1/2010.


§ 8
Záverečné ustanovenie

Obecné zastupiteľstvo v Sečovskej Polianke sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí dňa 14.12.2012  uznesením č. 44/VI/2012  a toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2013.

                                                       MVDr. Marián Fedor
                                                      starosta obce