Informácie


Všeobecne záväzné nariadenie obce Sečovská Polianka o miestnej dani z nehnuteľností

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Sečovská Polianka

č. 1/2012

o miestnej dani z nehnuteľností


Vyvesené dňa 15.12.2012Obec Sečovská Polianka, Obecné zastupiteľstvo v Sečovskej Polianke v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) , § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s ustanoveniami § 4 a súvisiacich ustanovení a § 98 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov


sa uznieslo na vydaní tohto
všeobecne záväzného nariadenia Obce Sečovská Polianka


Časť I.
Všeobecné ustanovenia

§ 1
Úvodné ustanovenie

Základné náležitosti o miestnej dani za nehnuteľnosti sú ustanovené v § 4 a nasl. zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.


§ 2
Základné ustanovenie

1. Obec Sečovská Polianka ako správca dane (ďalej len „správca dane“) zavádza s účinnosťou od 1.1.2013 miestnu daň z nehnuteľností.
2. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestnej dani z nehnuteľností v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 582/2004 Z.z..


§ 3
Predmet úpravy VZN

Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestnej dani z nehnuteľností, ktorá zahŕňa:
a) daň z pozemkov,
b) daň zo stavieb,
c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“).


Časť II.
Daň z pozemkov

§ 4
Hodnoty pozemkov

Správca dane ustanovuje na území obce Sečovská Polianka hodnotu pozemku, ktorou sa pri výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m2 za
a) 0,4165 EUR / m2 – orná pôda,
b) 0,0650 EUR / m2 – trvalé trávne porasty
c) 1,85 EUR / m2 - záhrady
d) 1,85 EUR / m2 - zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
e) 1,85 EUR / m2 - stavebné pozemky
f)  0,0813 EUR / m2 – lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy

§ 5
Sadzba dane

1. Správca dane určuje pre pozemky na území obce Sečovská Polianka  ročnú sadzbu dane z pozemkov nasledovne:

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty 0,30 %
b) záhrady 0,35 %
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,35 %
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 0,35 %
e) stavebné pozemky 0,35 %.


Časť III.
Daň zo stavieb

§ 6
Sadzba dane

1. Správca dane určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy nasledovne:

a) 0,05 EUR za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu
b) 0,10 EUR za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
c) 0,14 EUR za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov
d) 0,17 EUR za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
e) 0,35 EUR za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou
f) 0,10 EUR za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f).

2. Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie 0,05 EUR za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažiaČasť IV.
Daň z bytov

§ 7
Sadzba dane
Správca dane určuje ročnú sadzbu dane z bytov a nebytových priestorov za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nasledovne:
a) 0,05 EUR – byty v bytových domoch
b) 0,05 EUR – nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikateľské účely
c) 0,35 EUR – nebytové priestory, ktoré slúžia na podnikateľské účely alebo inú zárobkovú činnosť


Článok V.
Spoločné, zrušovacie a záverečné ustanovenia

§ 8
Oslobodenie od dane a zníženie dane z nehnuteľností

1. Správca dane od dane z pozemkov oslobodzuje:
a) pozemky vo vlastníctve obce,
b) pozemky slúžiace na vykonávanie náboženských obradov,
c) pozemky vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie,
d) pozemky, na ktorých sú cintoríny,
e) pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave
f) lesné pozemky od nasledujúceho roka po vzniku holiny do roku plánovaného začatia výchovnej ťažby (prvej prebierky),
g) pozemky ktorých hospodárske využívanie je obmedzené vzhľadom na rokliny, výmole, vysoké medze a kroviskami alebo kamením.

2. Správca dane poskytuje zníženie dane z pozemkov na základe predložených dokladov preukazujúcich dôvod zníženia vo výške:
a) 50 .% z daňovej povinnosti na pozemky, ktorých vlastníkmi sú občania v hmotnej núdzi alebo občania starší ako 69 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu.
b) 50 % z daňovej povinnosti najviac na 5 rokov na pozemky okrem pozemkov v zastavanej časti obce, na ktorých vykonávajú samostatne hospodáriaci roľníci poľnohospodársku výrobu ako svoju hlavnú činnosť.

Zníženie dane správca dane priznáva na základe písomnej žiadosti podanej do 31. januára zdaňovacieho obdobia.

3. Správca dane od dane zo stavieb oslobodzuje:
a) stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve obce,
b) stavby alebo ich časti vo vlastníctve cirkvi slúžiace na vykonávanie náboženských obradov,
c) stavby alebo byty vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie.


4. Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb a dane z bytov vo výške:
a) 50 % z daňovej povinnosti na stavby alebo byty, ktorých využitie je obmedzené z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie,
b) 50 % z daňovej povinnosti na stavby na bývanie a byty vo vlastníctve občanov v hmotnej núdzi, občanov starších ako 69 rokov alebo občanov s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych občanov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,
c) 50 % z daňovej povinnosti na samostatne stojace garáže vo vlastníctve občanov starších ako 69 rokov alebo občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu,

5. Správca dane ustanovuje, že veková hranica občanov na poskytnutie oslobodenia pozemkov, stavieb a bytov od dane alebo zníženia daňovej povinnosti je viac ako 69 rokov.

§ 9
Suma dane, ktorú správca dane nevyrubí

Obec Sečovská Polianka ako správca dane z nehnuteľností ustanovuje, že daň v úhrne najviac do 3 EUR nebude vyrubovať.

§ 10
Zrušovacie ustanovenia

Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sečovská Polianka č. 1/2010.

§ 11
Záverečné ustanovenia

Obecné zastupiteľstvo v Sečovskej Polianke sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí dňa 14.12.2012  uznesením č. 43/VI/2012  a toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2013.                                                                                                   MVDr. Marián Fedor
                                                                                                        starosta obce