Informácie


Kanalizácia a vodovod obce     Hlavné kanalizačné potrubie je v obci zrealizované v dĺžke 6 739m, zostáva ešte uloženie v dĺžke 6 401m, teda uloženie hlavného kanalizačného potrubia je zrealizované cca na 50%. Počet osadených šachiet k dnešnému dňu je 162 ks, zostáva osadiť 165 ks. Kanalizačné prípojky – dokončená ulica Stankovská, realizuje sa ulica Nová a Toplianska. Vodovod je ukončený na 95% - z projektu. ČOV zrealizovaná na 50%.Dokončenie je plánované na mesiac jún - júl. Preinvestovalo sa 1 748 846 eur. Na realizovanej stavbe pracuje zhotoviteľ EUROVIA a.s. a sedem pracovných skupín zo strany subdodávateľov.

     Dohodnutý postup prác od 09.05.2011: Uloženie kanalizačného potrubia na ulici Jarková, dve skupiny pracujú pri futbalovom ihrisku, jedna skupina dokončuje trasu na ulici Hlavnej od rím..kostola smerom na Parchovany, od 09.05.2011 nastupuje skupina na Hlavnú ulicu od Parchovan /pravá strana/ od začiatku obce v chodníku, jedna skupina na ulicu Hlavnú od cintorína smerom na Sačurov, skupina na dokončenie prípojok na ulici Toplianskej a Novej, skupina na Harangovskú ulicu a skupina, ktorá realizuje podvrtávku pri Obecnom úrade. Priepusty, čiže kopaním kanalizácie porušené vstupy do dvorov, budú po zhutnení opätovne opravené v letných mesiacoch. 

     V prípade akýchkoľvek otázok a poradenstva je Vám starosta obce k dispozícii.

     Vodovod je ako už bolo spomínané ukončený na 95%, ide len o prípojky na ulici Novej a malé dokončenia na ulici Veternej. Kanalizácia a jej postup som zodpovedal už predtým a príslušné dokončenia úsekov resp. ich nové začiatky budú informatívne zverejňované na stránke obce. 

    Problémy sa vyskytnú pri realizácii každej väčšej stavby. Najväčším problémom je skutočnosť, že vypracovaný projekt je stavebným projektom a nie realizačným, čo predstavuje meranie sietí v teréne / voda, plyn, káblové siete/ a ďalšie prekážky, ktoré projekt ignoroval / dažďová kanalizácia, elektrické stĺpy, chodníky/. Preto nás občania môžu aj viackrát vidieť na tom istom úseku, lebo sa vyberá to najlepšie riešenie daného úseku – výber vhodných šachiet , rýchlosť a ekonomika prevedenia, najvhodnejšia trasa. 

    Z hľadiska hlavného potrubia bol nepríjemným úsekom úsek Staničnej ulice, ale každý úsek má svoje špecifiká. Je jasné, že náročnosť uloženia úzko súvisí s počasím a hĺbkou uloženia. Prosím už teraz občanov o veľkú trpezlivosť pri najťažšom technickom úseku na momentálne realizovanej trase pri rímskokat. kostole, kde bude robená podvrtávka v hĺbke 5 metrov s päťstovkou chráničkou a štartovacím výkopom. Je nepríjemné, že to bude realizované pri vchode, ale je to nutné. Navrhovaná trasa pri gréckokat. chráme, ktorá mala smerovať cez vydláždenú časť bola zmenená tak, aby okolie s dlažbou bolo neporušené. Verme, že investor a zhotoviteľ stále nájdu rozumnú reč na riešenie problémov. 


Starosta obce MVDr. Marián Fedor                                                     Pridané dňa 9.5.2011


Info: Tento článok je uverejnený aj v novinách Pro loco.